Quy trình thanh toán lệ phí thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan.

Các bước và thực hiện theo hướng dẫn.